Algemene informatie

Superwoman Yoga

KVK: 80349056

E-mail: info@superwomanyoga.nl


Artikel 1 – De overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het registreren en inschrijven via de Huddle app of de website www.superwomanyoga.nl

1.2 Een inschrijving en betaling van een lidmaatschap of training bij Superwoman Yoga betekent dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met onderstaande bepalingen en aanwijzingen.


Artikel 2 – Betaling en Lidmaatschap

2.1 Het lidgeld is het bedrag zoals vermeld staat op de website van Superwoman Yoga www.superwomanyoga.nl.

2.2 Het verschuldigde lesgeld wordt met iDeal of per automatische incasso overgemaakt naar de Rabobank bankrekening NL30 RABO0358635578 t.n.v. M.F.G Poelvoorde MALVINAYOGA. Er kan niet op een andere manier betaald worden.

2.3 Bij gebrek aan betaling of niet tijdige betaling heeft Superwoman Yoga het recht om de invorderings- en incassokosten te verhalen. De deelnemer kan hierdoor de toegang tot lessen of zijn/haar online account worden geweigerd.

2.4 Superwoman Yoga houdt het recht voor het wijzigen van tarieven. Superwoman Yoga houdt zich eraan de deelnemers hier tijdig van op de hoogte te brengen. De deelnemer kan te allen tijde opzeggen indien hij/zij het niet eens is met de wijziging.

2.5 Lidmaatschappen gaan per direct in na aankoop.

2.6 Zonder wederopzegging worden lidmaatschappen automatisch verlengd en omgezet in een lidmaatschap van onbepaalde tijd. Zonder berichtgeving blijft de inning van het lidgeld gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan.

2.7 Opzeggen van een lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren. Er is een verwerkingstermijn van 5 dagen. Als binnen de 3 werkdagen geen reactie is ontvangen op de opzegging, moet de verstuurder ervan uitgaan dat het bericht niet is aangekomen en op een andere manier contact opnemen.

2.8 Elk lidmaatschap kan ten allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van 5 dagen. Wanneer de e-mail ter opzegging meer dan 5 dagen vóór de volgende incasso is ontvangen, volgt geen automatische incasso meer.


Artikel 3 – Annulering door Superwoman Yoga

3.1 Superwoman Yoga heeft het recht zonder opgave van reden een live les te wijzigen dan wel te annuleren.

Artikel 4 – Wijzigingen

4.1 Superwoman Yoga behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden, productaanbod, live lessen en prijzen te allen tijde te wijzigen.


Artikel 5 – Eigen risico en aansprakelijkheid

5.1 Elke cursist is verplicht lichamelijke of psychische klachten direct te melden aan de docent. Superwoman Yoga kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de yogales. Bij twijfel over lichamelijke klacht neem altijd contact op met je huisarts.

5.2 Superwoman Yoga behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren dan toegang tot zijn/haar account te ontzeggen. Als de deelnemer toch mee doet, doet hij/zij dit geheel op eigen risico.


Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

6.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Superwoman Yoga betreffende deelname aan live lessen, audiofragmenten en video’s aangeboden op de website (en subdomeinen) van Superwoman Yoga, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

6.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Superwoman Yoga.

6.3 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats of omgeving van Superwoman Yoga behoudens hogere voorziening.


Artikel 7 – Privacy

7.1 Superwoman Yoga verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

7.2 Superwoman Yoga verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Superwoman Yoga en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Superwoman Yoga.

7.3 Het lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Yoga voor superwomen kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Superwoman Yoga.